Septembra beigās noslēdzās pētījums “Ātrās uzlādes staciju izvietojums uz TEN-T ceļiem”. Pētījuma laikā tika veikta Latvijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu (ETL) lietotāju aptauja par ETL lietošanas paradumiem, par vidējo dienas nobraukumu, par šī brīža populārākajiem maršrutiem un potenciāli izmantojamiem maršrutiem nākotnē. Tika iegūti arī dati par citu valstu pieredzi elektromobilitātes jomā un uzlādes tīklu izveidē, aptaujājot nozares speciālistus un apskatot citu valstu pētījumus.

Nosakot potenciālās uzlādes staciju atrašanās vietas, tika ņemti vērā vairāki kritēriji. Piemēram, attālums starp uzlādes stacijām 30 km (+/-10 km), kā arī uzlādes staciju novietojums tiešā “lielo šoseju” jeb TEN-T ceļu tuvumā publiski pieejamās vietās. Vietu noteikšanā tika ņemti vērā arī respondentu sniegtie ieteikumi par uzlādes staciju izvietojumu.

Katrai izvēlētai uzlādes stacijas atrašanās vietai tika apskatītas vairākas alternatīvas tuvākajā apkārtnē, kurām tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, ietverot visas ar staciju uzstādīšanu saistītas izmaksas. Izvērtējot alternatīvo vietu parametrus tika salīdzinātas gan staciju uzstādīšanas izmaksas, gan tuvumā esošo publisko vietu skaits un tika noteikta vispiemērotākā vieta ātrās uzlādes stacijai konkrētajā apkaimē. Tāpat tika noteiktas izvēlēto uzlādes staciju uzstādīšanas prioritāte, proti, balstoties uz ETL lietotāju nosauktajiem maršrutiem noteikta vēlamā staciju uzstādīšanas secība, primāri uzstādot stacijas tur, kur paredzēta vislielākā ETL lietotāju aktivitāte.

Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka vienmērīgu TEN-T ceļu pārklājumu ir iespējams nodrošināt ar 55 ātrās uzlādes stacijām, kuras plānots pakāpeniski uzstādītas divos posmos – pirmajā posmā 30 stacijas, otrajā – 25 stacijas. Potenciālās uzlādes staciju atrašanās vietas attēlotas kartē – pirmā posma stacijas ar atzīmēm zilā krāsā, otrā posma stacijas ar atzīmēm dzeltenā krāsā. Konkrētais atzīmes cipars norāda stacijas uzstādīšanas prioritāti konkrētajā vietā. Gadījumā, ja vairākām vietām uzstādīšanas prioritāte sakrīt, atbilstoši aptaujai šīs vietas ir vienlīdz svarīgas ETL lietotājiem.

 

 

Attēls: Plānotās staciju uzstādīšanas vietas un to prioritātes

 

Pētījums “Ātrās uzlādes staciju izvietojums uz TEN-T ceļiem” norisinājās no 2015.gada aprīļa līdz septembrim, to veica PS „Civitta Latvija un Civitta Lietuva” un SIA “Sandra Mūriņa konsultācijas”. Ar pētījuma kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit.