jaunumi

Liepājā elektromobiļu stāvēšana – bez maksas

 

Elektromobiļu vadītāji savus spēkratus Liepājas pašvaldības maksas auto stāvvietās var novietot bez maksas.

 

Šo ideju atbalstīja un lēmumu pieņēma Liepājas pilsētas dome, 2015.gada 19.februāra sēdē, apstiprinot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos „Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”.

 

Tādējādi tiek veicināta elektromobilitātes attīstība, kā arī tiek popularizēts videi draudzīgs un ekonomisks transports gan pilsētā, gan Latvijā kopumā.

 

 

 

 

2015.gada 2.marts

 

CSDD Rīgas nodaļā ierīkota pilsētā pirmā elektromobiļu ātrās uzlādes stacija

 

            CSDD Rīgas nodaļas klientu apkalpošanas centrā, Bauskas ielā 86, autovadītāju ērtībām ierīkota Rīgā pirmā elektromobiļu līdzstrāvas ātrās uzlādes stacija. Tā nodrošina salīdzinoši ātru automobiļa uzlādi – nepilnas pusstundas laikā.

Uzlādes stacija ir pielāgota gan automobiļiem ar Eiropas standarta (Combo2), gan ar Japānas (CHAdeMO) standarta pieslēgumiem. Papildus tam, minētā stacija nodrošina arī maiņstrāvas uzlādi līdz 43kVA. Uzlādes punkts pieejams visu diennakti.

Lai īstenotu uzlādes stacijas projektu, CSDD pieteicās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”. Tā rezultātā tika saņemts 50% līdzfinansējums – 17 163,78 euro, ātrās uzlādes stacijas izveidei Bauskas ielā. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, ātrās uzlādes staciju Bauskas ielā izveidoja un uzturēs SIA „MMX Energy”.

KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. Vairāk par projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778.

 

 

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67025730

E-pasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapas: www.csdd.gov.lv un http://www.e-transports.lv/  

Twitter: @csdd_lv

CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

2015.gada 18.martā notiks elektromobilitātes attīstībai Latvijā veltīts seminārs „KPFI elektromobiļi: pirmā ziema”. To organizē Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība un AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs.

Plānots, ka seminārā piedalīsies organizācijas un institūcijas, kas Latvijā saistītas ar elektromobilitātes ieviešanu un praktisko aktivitāšu īstenošanu. Seminārā paredzēts pārrunāt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) e-mobilitātes konkursa rezultātus un ieguvumus, kā arī apmainīties ar informāciju par elektromobiļu līdzšinējo ekspluatācijas pieredzi. Interesentiem būs arī iespēja iepazīties ar prezentētajiem elektromobiļiem un to uzlādi.

Seminārs notiks trešdien, 2015.gada 18.martā, pulksten 11:00, Energoefektivitātes centrā, Jomas ielā 4, Jūrmalā. Pieteikšanās semināram: līdz 2015.gada 17.martam. Vairāk informācija par pasākumu atrodama Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības mājas lapā: http://www.bimab.lv/jaunumi/18-marta-seminars-kpfi-elektromobili-pirma-ziema/

Aktuālākās atbalsta programmas elektromobilitātes attīstībai Latvijā

 

Atbilstoši valdības apstiprinātajam „Elektromobilitātes attīstības plānam 2014. – 2016.gadam”, atbalsts elektrotransportlīdzekļu ieviešanai plānots gan valsts budžeta ietvaros, gan arī izmantojot dažādas starptautiskās sadarbības projektu programmas. Tādēļ piedāvājam informācijas apkopojumu par šobrīd aktuālajām programmām, kuru ietvaros iespējams piesaistīt finansējumu dažādām ar elektromobilitāti saistītām aktivitātēm.

 

Aktuālie projekti:

 

Izglītības iestādēm:

-          „ERASMUS”

-          „Horizonts 2020”

-          „INTERREG”

 

Pašvaldībām:

-          „Horizonts 2020”

-          „INTERREG”

-          „Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam”

 

Uzņēmumiem:

-          „Horizonts 2020” (mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) instruments)

 

„HORIZONTS 2020”

„Horizonts 2020” ir jauns Eiropas Savienības (ES) finanšu mehānisms, kura mērķis ir stiprināt un nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību. Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro. Programmai „Horizonts 2020” ir trīs prioritātes:

 1. Zinātniskā izcilība
 2. Konkurētspējīga rūpniecība
 3. Sabiedrības problēmu risināšana

 

Sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšana ietver arī tādu apakšprogrammu kā „Vieds „zaļš”, videi nekaitīgs un integrēts transports”, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir saistīts tieši ar bezizmešu transportlīdzekļu attīstību un integrēšanu.

Finansējuma saņemšanas iespējas ir definētas darbības programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma portālā: http://goo.gl/EfJDmw, kur procedūras varētu veikt elektroniski.

Programmas „Horizonts 2020” prioritāte „Konkurētspējīga rūpniecība” iekļauj arī atbalstu inovāciju veicināšanai MVU.

„Horizonts  2020” jaunā iniciatīva – MVU instruments, ir izveidots, lai atbalstītu MVU veidot tirgus orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgū pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos.

MVU instruments ir paredzēts visa veida inovatīviem, uz starptautisko tirgu, izaugsmi un peļņas gūšanu orientētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Plašāks apraksts par programmu: http://www.een.lv/Horizonts-2020

 

„ERASMUS”

„Erasmus” apakšprogramma – ES programma mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā. Viens no šīs programmas mērķiem ir tieši augstākās izglītības institūciju darbības kvalitātes uzlabošana. Šajā programmā var piedalīties augstākās izglītības institūcijas, kam ir piešķirta Erasmus Universitātes harta.

„Erasmus” programmas ietvaros iespējama gan augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un citās augstskolās (gūstot pieredzi citā programmas dalībvalstī pieredzes apmaiņas nolūkos), gan atbalstu augstākās izglītības modernizācijai, kas ietver arī studiju programmu izstrādi.

Plašāks apraksts par programmu: http://www.viaa.gov.lv/lat/llp_2007_2013/erasmus/par_erasmus_programmu/.

 

„INTERREG EUROPE (2014 – 2020)”

Šī programma ir turpinājums iepriekšējai „INTERREG IVC” programmai un tās mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos. Programmas kopējais budžets ir 359  miljardi eiro.

Programmai „INTERREG EUROPE” ir četras prioritātes:

 1. Pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un inovāciju veicināšana
 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšana
 3. Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju atbalstīšana visās nozarēs
 4. Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana

 

Viens no „INTERREG EUROPE” atbalstāmo darbību veidiem ir starpreģionu sadarbības projektu  veidošana. Šīs programmas atbalsta saņēmēji var būt valsts institūcijas, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes (tai skaitā universitātes vai zinātniskās institūcijas), kā arī sabiedriskās organizācijas.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85% no projekta kopējā apjoma. Šim projektam tiek nodrošināta tiešsaistes sistēma (projekta pieteikumu iesniegšana, ziņošana un projekta izmaiņu pieprasīšana tiešsaistē).

Plašāks apraksts par programmu:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/?doc=18278.

 

„Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam”

„Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020.gadam” ir turpinājums pārrobežu sadarbībai, kura aizsākās ar Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu „INTERREG IVA 2007. – 2013.gadam”.

Programmas attiecināmie reģioni atrodas Igaunijā, Somijā, tai skaitā Ālandu salās, Latvijā un Zviedrijā.

Programmā ir noteikti četri prioritārie virzieni:

 1. Konkurētspējīga ekonomika
 2. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana
 3. Labi savienots reģions
 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions

 

Programmas finansējuma saņēmēji var būt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas, plānošanas reģioni un to izveidotas iestādes, nevalstiskās organizācijas, sabiedriskām līdzvērtīgas organizācijas.

Plašāks apraksts par programmu:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/centrala_baltijas_juras_regiona_parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18276

Mūsu kontakti

 • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +371 67025766