jaunumi

Lai veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu un tādējādi samazinātu piesārņojumu, kā arī mazinātu fosilās degvielas izmantošanu, Latvijā plānots izveidot nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes staciju tīklu. To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumi, ko 2015.gada 3.novembrī apstiprināja Ministru kabinets.

Attīstot uzlādes staciju tīklu, tiks novērsti ETL braukšanas attāluma ierobežojumi, kā arī mazinātas to lietotāju bažas par iespējām savlaicīgi uzlādēt transportlīdzekli. Līdz šim Latvijā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to infrastruktūras ieviešanai” ietvaros, ir izbūvētas 11 uzlādes stacijas, no kurām sešas atrodas Rīgā un pa vienai Siguldā, Gulbenē, Tērvetē, Talsu novadā un Ogrē.

Ātrās uzlādes staciju ierīkošanai kopumā paredzēti 8,34 miljoni eiro, no tiem 7,09 miljoni eiro paredzēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, savukārt 1,25 miljoni eiro – no valsts budžeta. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas ir paredzēts izbūvēt uz TEN-T autoceļiem jeb uz lielajām šosejām un uz TEN-T autoceļus savienojošiem reģionālajiem autoceļiem, kā arī apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 iedzīvotājiem.

Specifisko atbalsta mērķi paredzēts īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un atbilstoši deleģēšanas līgumam nododot projekta īstenošanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijai”.

Kopējais reģistrēto ETL skaits (kravas auto, kvadricikli, mopēdi, motocikli, vieglie auto) 2015.gada 1.oktobrī – 272, tajā skaitā, 208 vieglie auto, 28 mopēdi, 27 kvadricikli, seši kravas auto, trīs motocikli). Salīdzinājumam: 2015.gada 1.janvārī Latvijā bija reģistrēti 244 elektrotransportlīdzekļi, bet 1.jūlijā – 264. Plānots, ka, attīstot ETL uzlādes staciju tīklu, Latvijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits varētu pārsniegt 700.

Ar pilnu Ministru kabineta noteikumu projektu, kā arī uzlādes staciju plānoto atrašanās vietu var iepazīties šeit.

 

No 2015.gada 15.-18.oktobrim izstādē „Vide un enerģija 2015” CSDD iepazīstina ar elektromobilitātes attīstību Latvijā – ar paveikto un ar plānoto.

 

CSDD interesentus iepazīstina ar pētījuma rezultātiem, kurā noteiktas elektromobiļu ātrās uzlādes staciju potenciālās atrašanās vietas uz TEN-T ceļiem jeb “lielajām” šosejām. Iespējamās uzlādes staciju atrašanās vietas tika noteiktas vadoties pēc vairākiem  kritērijiem – attālums starp uzlādes stacijām, to novietojums tiešā TEN-T ceļu tuvumā publiski pieejamās vietās, kā arī tika ņemti vērā elektromobiļu lietotāju sniegtie ieteikumi par uzlādes staciju izvietojumu.

 

Gan informācija par CSDD aktivitātēm, gan citas ar elektromobilitāti saistītas lietas pieejamas vienkopus, īpašā stendā, kurā apvienojušies ar elektromobilitāti saistītie uzņēmumi un organizācijas. Šajā stendā iespējams iepazīties arī ar dažādiem elektrovelosipēdiem un eletroautomobiļiem, tajā tiek demonstrēti jaunākie elektromobiļu uzlādes risinājumi un uzlādes stacijas.

 

Izstāde notiek Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, tā atvērta: 15.-17.oktobrī no pulksten 10.00-18.00, bet 18.oktobrī – no pulksten 10.00-17.00.

 

 

 

 

Septembra beigās noslēdzās pētījums “Ātrās uzlādes staciju izvietojums uz TEN-T ceļiem”. Pētījuma laikā tika veikta Latvijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu (ETL) lietotāju aptauja par ETL lietošanas paradumiem, par vidējo dienas nobraukumu, par šī brīža populārākajiem maršrutiem un potenciāli izmantojamiem maršrutiem nākotnē. Tika iegūti arī dati par citu valstu pieredzi elektromobilitātes jomā un uzlādes tīklu izveidē, aptaujājot nozares speciālistus un apskatot citu valstu pētījumus.

Nosakot potenciālās uzlādes staciju atrašanās vietas, tika ņemti vērā vairāki kritēriji. Piemēram, attālums starp uzlādes stacijām 30 km (+/-10 km), kā arī uzlādes staciju novietojums tiešā “lielo šoseju” jeb TEN-T ceļu tuvumā publiski pieejamās vietās. Vietu noteikšanā tika ņemti vērā arī respondentu sniegtie ieteikumi par uzlādes staciju izvietojumu.

Katrai izvēlētai uzlādes stacijas atrašanās vietai tika apskatītas vairākas alternatīvas tuvākajā apkārtnē, kurām tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, ietverot visas ar staciju uzstādīšanu saistītas izmaksas. Izvērtējot alternatīvo vietu parametrus tika salīdzinātas gan staciju uzstādīšanas izmaksas, gan tuvumā esošo publisko vietu skaits un tika noteikta vispiemērotākā vieta ātrās uzlādes stacijai konkrētajā apkaimē. Tāpat tika noteiktas izvēlēto uzlādes staciju uzstādīšanas prioritāte, proti, balstoties uz ETL lietotāju nosauktajiem maršrutiem noteikta vēlamā staciju uzstādīšanas secība, primāri uzstādot stacijas tur, kur paredzēta vislielākā ETL lietotāju aktivitāte.

Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka vienmērīgu TEN-T ceļu pārklājumu ir iespējams nodrošināt ar 55 ātrās uzlādes stacijām, kuras plānots pakāpeniski uzstādītas divos posmos – pirmajā posmā 30 stacijas, otrajā – 25 stacijas. Potenciālās uzlādes staciju atrašanās vietas attēlotas kartē – pirmā posma stacijas ar atzīmēm zilā krāsā, otrā posma stacijas ar atzīmēm dzeltenā krāsā. Konkrētais atzīmes cipars norāda stacijas uzstādīšanas prioritāti konkrētajā vietā. Gadījumā, ja vairākām vietām uzstādīšanas prioritāte sakrīt, atbilstoši aptaujai šīs vietas ir vienlīdz svarīgas ETL lietotājiem.

 

 

Attēls: Plānotās staciju uzstādīšanas vietas un to prioritātes

 

Pētījums “Ātrās uzlādes staciju izvietojums uz TEN-T ceļiem” norisinājās no 2015.gada aprīļa līdz septembrim, to veica PS „Civitta Latvija un Civitta Lietuva” un SIA “Sandra Mūriņa konsultācijas”. Ar pētījuma kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit.

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) turpina pētījuma  1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „ Transporta mašīnbūves kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Šī pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par iespējām automātiski identificēt elektroauto to uzlādes veikšanai, izmantojot numuru zīmēs iestrādātos RFID sensorus, kā arī izstrādāt elektroauto automātiskās identifikācijas sistēmas eksperimentālo modeli.

Līdz šim pētījuma gaitā ir apzināti RFID uztveršanas lauka parametri un veikti RFID signālu uztveršanas testi ar mērķi uzkrāt datus to pētīšanai un analīzei. Balstoties uz iegūtajiem datiem tika izstrādāts signālu filtrācijai nepieciešamais matemātiskais modelis un veikta tā integrācija RFID lasītājā un uzlādes stacijas vadības programmatūrā.

Šobrīd ir uzsākta sistēmas testēšana dabā, simulējot dažādus elektroauto izvietojuma variantus pie uzlādes stacijas. Praktisko testēšanu plānots veikt vairākos ciklos, līdz tiks sasniegts vēlamais rezultāts. 

Pētījumu CSDD īsteno sadarbībā ar SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs”, SIA „MMX Energy” un SIA „Applied Electronic Labs”.

 

 

 

Satiksmes ministrija: Latvijā plāno izbūvēt vēl 235 elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas

 

Lai veicinātu videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu un tādējādi samazinātu piesārņojumu, kā arī fosilās degvielas izmantošanu, Latvijā paredzēts paplašināt elektrouzlādes staciju tīklu, visā Latvijā izbūvējot 235 uzlādes stacijas.

Šim mērķim kopumā paredzēti 8,34 miljoni eiro, no tiem 7,09 miljoni eiro paredzēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, savukārt 1,25 miljoni eiro – no valsts budžeta.

Latvijā paredzēts ieviest divu līmeņu uzlādes infrastruktūru. Pirmā līmeņa – nacionālā – infrastruktūra attieksies uz TEN-T jeb „lielajiem” ceļiem, uz kuriem paredzēts izbūvēt 60 uzlādes stacijas. Attālums starp šīm uzlādes stacijām nebūs lielāks par 30km.

Savukārt otrā līmeņa infrastruktūra attieksies uz TEN-T ceļus savienojošajiem reģionālajiem autoceļiem, uz kuriem paredzēts izbūvēt 175 uzlādes stacijas, un attālums starp tām būs līdz 50km. Uz šiem ceļiem paredzēts izbūvēt vienu uzlādes staciju uz katriem 1000 iedzīvotājiem apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir virs 5000.

Nacionālā līmeņa posmu paredzēts īstenot līdz 2020.gada beigām, savukārt otrā līmeņa infrastruktūru – līdz 2022.gada 31.augustam.

Attīstot uzlādes staciju tīklu, tiks novērsti elektrotransportlīdzekļu braukšanas attāluma ierobežojumi, kā arī mazinātas to lietotāju bažas par iespējām savlaicīgi uzlādēt transportlīdzekli.

Aktivitāti paredzēts īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, elektromobilitātes ieviešanas uzdevumu nododot VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijai” (CSDD). Līdz ar to CSDD veiks uzlādes staciju tīkla paplašināšanu, kā arī staciju uzturēšanu.

Līdz šim Latvijā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to infrastruktūras ieviešanai” ietvaros, ir izbūvētas 11 uzlādes stacijas, no kurām sešas atrodas Rīgā un pa vienai Siguldā, Gulbenē, Tērvetē, Talsu novadā.

Līdz 2014.gada 31.decembrim Latvijā bija reģistrēti 194 elektrotransportlīdzekļu lietotāji. Plānots, ka attīstot uzlādes staciju tīklu, šo transportlīdzekļu lietotāju skaits varētu palielināties līdz aptuveni  747 lietotājiem.

Satiksmes ministrijas izstrādātos Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” īstenošanas noteikumus ceturtdien, 6.augustā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Par tiem vēl lems valdība.

Ar pilnu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts ceturtdien, 2015.gada 6.augustā, kā arī ar uzlādes staciju plānotajām atrašanās vietām var iepazīties šeit.

 

Satiksmes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67028370

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766